NOSTRA Telematics

The Ultimate Sustainable Fleet Management Solution for Leaders

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการจัดการงานขนส่งอย่างชัดเจนแม่นยำ ต่อยอดระบบ NOSTRA Logistics ให้ทำงานได้โดยไร้ขีดจำกัด การบูรณาการร่วมกันของการสื่อสารแบบไร้สายและเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งรวมกับข้อมูลที่รับจากอุปกรณ์เทเลเมติกส์ที่ติดตั้งเสริมในรถยนต์ เพื่อแจ้งเตือนและรายงานผลพฤติกรรมการขับรถที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตรงจุดช่วยลดต้นทุนได้สูงสุด

การประเมินคะแนนที่ได้จากพฤติกรรมการขับรถนำไปสู่แผนการพัฒนาพนักงานให้ขับรถได้ดีขึ้นในอนาคต เพิ่มความปลอดภัยให้ยานพาหนะและสินค้า ควบคุมการส่งสินค้าให้ตรงเวลาและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ อุปกรณ์เทเลเมติกส์จะช่วยเสริมสมรรถนะการตรวจสอบรถยนต์ เช่น ได้ค่าปริมาณการใช้น้ำมันที่แท้จริงจากเครื่องยนต์ และระยะทางจากเลขไมล์รถ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เพื่อการวางแผนและแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบบำรุงรักษายานพาหน

Telematics แตกต่างกับ GPS ติดตามมาตรฐานอย่างไร

- ได้ปริมาณการใช้น้ำมันที่แท้จริงจากยานพาหนะ ไม่ใช่จากการคำนวณ
- ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถและพฤติกรรมการขับขี่ที่ละเอียดเฉพาะเจาะจงมากกว่า
- ได้ระยะทางจากเลขไมล์รถจริงเพื่อการแจ้งเตือนกรณีถึงรอบบำรุงรักษายานพาหนะ

อุปกรณ์ Telematics

CANBUS Data Receiver (eData)

ปัจจุบันในรถทุกคันจะมีระบบประมวลผลภายในซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลสถานะของรถคันนั้นๆ ได้ ซึ่งเมื่อเราถอดข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ได้ ตัวอย่างเช่น

 • รอบเครื่องยนต์ (RPM)
 • อุณหภูมิเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่อง
 • Odometer (มิเตอร์บอกระยะวิ่งรวมของรถยนต์)
 • สถานะเข็มขัดนิรภัย

Advance Driver Behavior Detector (eSafe)

การตรวจจับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ขับขี่สามารถทำได้จากอุปกรณ์ GPS ทั่วไป แต่ eSafe ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้ตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็วขณะเข้าโค้ง การเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหัน การเร่งแซง การข้ามลูกระนาดโดยไม่ชะลอ การตรวจจับอุบัติเหตุ เป็นต้น

Fuel Sensor (eFuel)

เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมัน โดยตัว eFuel นั้นสามารถ calibrate ค่าน้ำมันให้ไม่เหวี่ยงตามการเคลื่อนไหวของรถ รวมทั้งมี feature auto calibrate ค่ารับสูงสุดและต่ำสุดได้อีกด้วย

Mobile Digital Video Recorder

กล้องตรวจจับภาพที่สามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบ cloud ได้ โดยตัวอุปกรณ์สามารถรองรับกล้องได้ 4 ตัวและสามารถตัดภาพให้สอดคล้องกับเหตุการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Advance Driver Assistance System (ADAS)

อุปกรณ์ Image Processing เฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ แจ้งเตือนการชนด้านหน้าทั้งรถยนต์และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ

Fatigue Monitoring System

อุปกรณ์ Image Processing สำหรับตรวจสอบใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบความเหนื่อยล้า และการละสายตาออกจากถนน รวมถึงช่วยป้องกันการหลับใน

NOSTRA Telematics System

นอกจากฟังก์ชันการทำงานเพื่อการขนส่งที่สมบูรณ์แบบบนระบบ NOSTRA Logistics  เรายังพัฒนา Dashboard สำหรับรองรับระบบ Telematics
เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวเลขแสดงข้อมูลต่างๆ อย่างสรุป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว รวมทั้งเห็นภาพรวมของยานพาหนะทั้งหมดได้ง่าย

Truck Status : Dashboard สรุปสถานะการทำงานของรถทุกคัน แบ่งตาม fleet ซึ่งจะแยกตามการเคลื่อนที่และสถานะการทำงาน

 • Shipment and No Shipment
  Dashboard นี้จะเน้นย้ำไปที่สถานะการทำงานของรถทุกคันในระบบ โดยจะแบ่งแยกออกเป็นรถที่มีหรือไม่มี Shipment รวมทั้งระบุว่าเคลื่อนที่หรือจอดอยู่
 • Status Duration
  นอกจากจะบอกว่ารถอยู่ในสถานะใดแล้ว ยังบอกระยะเวลาว่าอยู่ในสถานะนั้นนานเท่าไหร่ เช่น จอดนอกเขตที่ได้รับอนุนญาต จอดในเขตของลูกค้า ฯลฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
 • Detail Drilldown
  ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของรถในสถานะต่างๆ ได้ โดยจะมีชื่อผู้ขับขี่ ทะเบียนรถ และรายละเอียดอื่นๆ

Vehicle/Driver Utilization: Dashboard สรุปรวมการใช้งานรถยนต์ในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะบอกการใช้งานเป็นช่วงๆ พร้อมแนะนำช่วงเวลาใช้งานที่เหมาะสม (เช่น 8 ชม ต่อวัน)

 • Utilization Time
  ระบบจะแยกการทำงานออกเป็นช่วงเวลาย่อยและแนะนำเวลาที่เหมาะสม โดยจะแสดงในรูปแบบกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • Detail Drilldown
  เช่นเดียวกัน ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของรถที่ถูกใช้งานในช่วงเวลาต่างๆได้

Driver Performance Score: Dashboard ประเมินคะแนนการขับขี่โดยคำนวนคะแนนจากพฤติกรรมการขับขี่ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะมีทั้งการสรุปภาพรวมทั้ง fleet และการจัดลำดับคะแนนสูงสุดต่ำสุด

 • Average Score and Grading
  ระบบจะคำนวนหาค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ล่ะ fleet และแบ่งเกรดตามช่วงคะแนนต่างๆ
 • Behavior Counting
  ระบบจะแสดงจำนวนพฤติกรรมต่างๆออกมาเป็นจำนวนครั้งเพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจและนำไปปรับปรุงต่อในอนาคต
 • Driver List with Score and Behavior
  Dashboard นี้สามารถแสดงชื่อผู้ขับขี่ คะแนน และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดได้

3 เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรติดตั้ง NOSTRA Telematics

ลดต้นทุน

 • ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงของพนักงานขับรถได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Report ที่แม่นยำ มีรายละเอียดของปัญหาที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนได้สูงสุด
 • ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ช่วยลดปริมาณใบสั่งจากกรมการขนส่งทางบก หรือ สถานีตำรวจ

เพิ่มประสิทธิภาพ

 • สามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง
 • การประเมินคะแนนที่ได้จากพฤติกรรมการขับขี่ที่ละเอียดชัดเจน นำไปสู่แผนการพัฒนาพนักงานขับรถให้ดีขึ้นได้อย่างเห็นผล
 • ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ยานพาหนะและสินค้าปลอดภัยส่งถึงลูกค้าตรงเวลา

ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

 • สินค้าส่งถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย
 • สินค้าส่งถึงที่หมายตรงเวลา